บุคคลการ

นายสุขสันต์ สอนนวล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา
1. คบ.การศึกษาปฐมวัย
2. คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
4. วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คด.บริการการศึกษา

นายขวัญชัย โกแสนตอ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
การศึกษา
1. ค.บ.การประถมศึกษา
2. ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายศุภสิทธิ์ อินทรกุญชร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
การศึกษา
1. ค.บ. การประถมศึกษา
2. ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวพรรณนิภา ขวัญใจ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
การศึกษา
1. คบ.การศึกษาปฐมวัย
2. กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นายศุภสิทธิ์ พิสัยเลิศ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพคร

นายกฤษฎา จันทร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.คอ.บ. คอมพิวเตอร์
2.ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางอภิญญา ก๋ายอด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.คบ.การศึกษาปฐมวัย
2.ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นายชานนท์ จันต๊ะคาด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
3.ค.ม. เทคโนโลยีสือสารและการศึกษา

นายรัติพล ทามัน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศษ.บ.พลศึกษา

นายประทานพร โปลาหา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1 คบ. วิชาเอกภาษาไทย
2 กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางเสาวณีย์ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศบ. ภาษาอังกฤษ
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นางรพีพรรณ มาลารัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.คบ.การศึกษาปฐมวัย

นางสาวสุนารี ค้ำชูกานน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.คบ.การประถมศึกษา

นางสาวภานุมาศ ศรีกัน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศบ. ภาษาอังกฤษ
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นายนพพร ปัญญาฟู
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นางสาวอาริยา ไว้ยศ
ตำแหน่ง ครู ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิตติยา วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.ศิลปศึกษา

นางสาวนัททิกา ทานันท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.การศึกษาปฐมวัย

นางสาวภัณฑิรา เมืองปัญโญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.การประถมศึกษา​

นางสาวรสรินทร์ พิร่ำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.การประถมศึกษา​

นายชาญณรงค์ โลดแจ้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.สังคมศึกษา

นางสาววิจิตรา เย็นจิตต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.ศศ.บ ภาษาไทย
2.ก.ศ.บ การศึกษาบัณฑิต

นางสาวนิภาพร วรรณภพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.คณิตศาสตร์

นายจักรกริช วงษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.คณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์สม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.ภาษาไทย

นางสาวมาลินี ดอนมูล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.ชีววิทยา

นายภาสกร เจ็นจัด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.ศศ.บ ภาษาไทย
2.ก.ศ.บ การศึกษาบัณฑิต

นายเลอพงษ์ ปัญญาดี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
1.คบ.พลศึกษา

นายสุริยัน เกกาฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอที
การศึกษา
1.วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2.ป.บัณฑฺิตวิชาชีพครู

นางอาเดอ สกุลรัตนไพศาล
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การศึกษา
1.ปวช.การผลิตชา

นางสาวรัชนีฉาย เชอหมื่อ
ตำแหน่ง ครูทวิภาษา
การศึกษา
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวจารุวรรณ กันทะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา
1.ปวช.ไฟฟ้ากำลัง

Copyright © 2019. All rights reserved.