บุคคลการ

นายสุขสันต์ สอนนวล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา
1. คบ.การศึกษาปฐมวัย
2. คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
4. วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คด.บริการการศึกษา

นายคานันท์ เมฆขยาย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
การศึกษา
1.
2.ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายขวัญชัย โกแสนตอ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
การศึกษา
1. ค.บ.การประถมศึกษา
2. ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายศุภสิทธิ์ อินทรกุญชร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
การศึกษา
1. ค.บ. การประถมศึกษา
2. ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายศุภสิทธิ์ พิสัยเลิศ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพคร

นางสาวพรรณนิภา ขวัญใจ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
การศึกษา
1. คบ.การศึกษาปฐมวัย
2. กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นายกฤษฎา จันทร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.คอ.บ. คอมพิวเตอร์
2.ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายชานนท์ จันต๊ะคาด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
3.ค.ม. เทคโนโลยีสือสารและการศึกษา

นายรัติพล ทามัน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศษ.บ.พลศึกษา

นางสาวภานุมาศ ศรีกัน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศบ. ภาษาอังกฤษ
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นางเสาวณีย์ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.ศศบ. ภาษาอังกฤษ
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นางรพีพรรณ มาลารัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.คบ.การศึกษาปฐมวัย

นายนพพร ปัญญาฟู
ตำแหน่ง ครู คศ.1
การศึกษา
1.วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
2.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นางสาวจิตติยา วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.ศิลปศึกษา

นางสาวนัททิกา ทานันท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.การศึกษาปฐมวัย

นางสาวภัณฑิรา เมืองปัญโญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.การประถมศึกษา​

นางสาววิจิตรา เย็นจิตต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.ศศ.บ ภาษาไทย
2.ก.ศ.บ การศึกษาบัณฑิต

นางสาวนิภาพร วรรณภพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.คณิตศาสตร์

นายจักรกริช วงษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.คณิตศาสตร์

นางสาวรสรินทร์ พิร่ำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.การประถมศึกษา​

นายชาญณรงค์ โลดแจ้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.สังคมศึกษา

นางสาวมาลินี ดอนมูล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.ชีววิทยา

นายภาสกร เจ็นจัด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.ศศ.บ ภาษาไทย
2.ก.ศ.บ การศึกษาบัณฑิต

นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์สม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.คบ.ภาษาไทย

นายสุรศักดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
1.

นายเลอพงษ์ ปัญญาดี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
1.คบ.พลศึกษา

นางสาวรัชนีฉาย เชอหมื่อ
ตำแหน่ง ครูทวิภาษา
การศึกษา
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวจารุวรรณ กันทะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา
1.ปวช.ไฟฟ้ากำลัง

นายสุริยัน เกกาฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอที
การศึกษา
1.วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2.ป.บัณฑฺิตวิชาชีพครู

Copyright © 2019. All rights reserved.