เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนบ้านพญาไพรตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เขตพื้นที่บริการบ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย บ้านเล่ามา หมู่ที่5 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย บ้านลิทู่ หมู่ที่11 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และบ้านใหม่เปียงฟ้า (ชนกลุ่มน้อยชายแดนพม่า)

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านพญาไพรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 อยู่หมู่ที่ 14 ต.เทอดไทย อ.แม่จัน จ.เชียงราย(ปัจจุบันนี้เป็น หมู่ที่ 6 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง) มีเนื้อที่โดยประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา มีความสูงเฉลี่ย 1,050 เมตร พิกัด NC 636465 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เดิมทีโรงเรียนบ้านพญาไพรเปิดทำการสอนโดยชาวเขาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางไต้หวันให้สอนภาษาจีนให้กับชาวเขาในท้องที่บ้านพญาไพร ต่อมาทาง กอ.รมน.ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้งดสอนภาษาจีนแล้วเปิดสอนเป็นโรงเรียนภาษาไทย โดยครูทหาร ของ กอ.รมน.ภาค 3 นั่นเองได้ทำการสอนมาจนถึง พ.ศ.2527 ศ.ป.32 และชุดคุ้มครอง 31 สนับสนุนงบประมาณร่วมกับโรงเรียนสงเคราะห์ชาวเขาแม่จันให้จ้างครูซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันมาทำการสอนภาษาไทยให้กับชาวเขา เผ่าอีก้อ มูเซอ
พ.ศ. 2531 กอ.รมน.ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลกได้มอบโอนโรงเรียนให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง 2 สาขา คือ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ และโรงเรียนบ้านเล่ามา และได้รับโอนข้าราชการครูอีก 1 ตำแหน่ง คือนายอภิลักษณ์ องอาจ ตำแหน่ง ครู 2 และทำการสอนเรื่อยมาจนถึง

ปีการศึกษา 2543 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านพญาไพรทั้งสิ้น 562 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านพญาไพรสาขาผาจี 182 คน (เมื่อสิ้นปีการศึกษา) ครูประจำการ 16 คน นักการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 17 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีครูประจำการ 18 คน ครูอัตราจ้าง 4 นักการ 1 คนและโรงเรียนบ้านผาจีได้แยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนบ้านพญาไพรแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้นมีครูประจำการ 20 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน นักการ 1 คน เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาลจนถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 ห้องเรียนได้รับงบประมาณเพิ่มในการก่อสร้างอาคาร สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งเป็นห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 567 คน มีครูประจำการ 17 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนสาขาคือสาขาโรงเรียนบ้านแม่หม้อ สาขาโรงเรียนบ้านจะตี สาขาโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร รวมทั้งหมด 19 ห้องเรียน ในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2547  ได้เปลี่ยนสังกัดเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ ในวันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2548  โรงเรียนบ้านพญาไพรได้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเปิดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาเกษตรกรรม มีนักศึกษาจำนวน  38  คน

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 629 คน มีครูประจำการ 11 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม (การผลิตชา) ปีการศึกษานี้มีนักศึกษาจำนวน 18 คน

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 430 คน มีครูประจำการ 18 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาเกษตรกรร (การผลิตชา)

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 422 คนมีครูประจำการ 18 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาเกษตรกรรม(การผลิตชา)

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 448 คนมีครูประจำการ 19 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 438 คนมี ผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 17 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูพิเศษดนตรี 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4 เป็นปีแรกซึ่งเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเทอดไทย)

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 453 คน มีผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ  17 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน ครูประวัติศาสตร์ 1 คน ครูพิเศษดนตรี 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 473 คน มีผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 18  คน  พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง  1  คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คนนักการภารโรง 2 คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 480 คน มีผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 23 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านพญาไพรมีนักเรียนทั้งสิ้น 471 คน มีผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 23 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียนจากอดีต ถึงปัจจุบันนี้ 7 ท่าน คือ

1.นายวีระเดช  ศิริรังศรี  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2531 ถึง 30 พฤศจิกายน 2531
2.นายสมบูรณ์  หาวงศ์  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 ถึง 15 กรกฎาคม 2532
3. นายนิรุทธิ์  คำนาศักดิ์  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2532 ถึง 2 ธันวาคม 2533
4.นายบรรจง  สิทธิยศ  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2532 ถึง 17 กันยายน 2534
5.นายทิวา  ทองเพ็ชร  ตำแหน่ง ครูใหญ่ ตั้งแต่ 18 กันยายน 2532 ถึง 29 กันยายน 2539
6.นายทิวา  ทองเพ็ชร  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 ถึง 10 พฤศจิกายน 2540
7.นายกฤษดา มหาวงศ์นันท์ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2540 ถึง 17 มกราคม 2543
8.นายอนิรุทธ วัฒโนกูล ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2543 ถึง 8 มกราคม 2551
9.นายสุขสันต์ สอนนวล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2551 จนถึง ปัจจุบัน

Copyright © 2019. All rights reserved.