หน้าหลัก

คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านพญาไพรยินดีต้อนรับ

สวัสดี ค่ะ

ยินดีต้อนรับค่ะ

ห้องเรียน
ของหนู
มีคุณธรรมนำความรู้
เรียนรู้อย่างมีความสุข
มุ่งเน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำจรรยา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์กับ
การดำรงชีวิต และการอาชีพ
สอดคล้องกับนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น
previous arrow
next arrow
Slider

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

โรงเรียนบ้านพญาไพรร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เพื่อป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาอย่างครบวงจร โดยมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจด้วยว่ายาเสพติดนั้น ให้หมายรวมถึงบุหรี่ด้วย เพราะผลวิจัยถือว่า บุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การติดยาเสพติดอื่นที่รุนแรงขึ้น อ่านต่อ..

Copyright © 2019. All rights reserved.