หน้าหลัก

คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านพญาไพรยินดีต้อนรับ

สวัสดี ค่ะ

ยินดีต้อนรับค่ะ

ห้องเรียน
ของหนู
มีคุณธรรมนำความรู้
เรียนรู้อย่างมีความสุข
มุ่งเน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำจรรยา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์กับ
การดำรงชีวิต และการอาชีพ
สอดคล้องกับนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น
previous arrow
next arrow
Slider
Copyright © 2019. All rights reserved.